Workshops

Application: https://bit.ly/tune_in_ws

TUNE IN is the final event for our project Tune Green – over the last 8 months, we have been working on strengthening ties between music and youth work, and now the time has come to share what we’ve created.

At TUNE IN we will:

  • Introduce our web platform, which connects musicians and their workshops with youth workers and other educators
  • Showcase workshops from the web platform, and give educators and participants the chance to experience them firsthand
  • Facilitate networking between musicians and educators, in order to lay the groundwork for future collaboration
  • Present our future plans for the project
  • Create a space for the celebration and enjoyment of music, as well as for the innovation of musical methods in education.

TUNE IN will take place 14-16 April 2023 in Ponoviče, Litija. The program will include a combination of music workshops, concerts and collective brainstorming sessions. There will be spaces and times for learning, for co-creation, sharing knowledge and ideas, for relaxing, eating, playing and enjoying. All events will be open to the public and all are warmly welcome 💚

CALL FOR WORKSHOPS

Collaborators old and new are invited to apply with a music workshop for TUNE IN – we want to share some old favourites as well find some new ones. Workshops which take place at the event will be promoted on the Tune Green web platform and facilitators will have the opportunity to get feedback from educational professionals, as well as to network with youth workers and teachers.

We are looking primarily for workshops aimed at youth, but workshops for other age groups will also be considered. Those with environmental themes will have an advantage, as part of our project is to promote the UN sustainable development goals. Feedback will be offered to facilitators from participants, who may be youth workers, teachers, youth therapists, parents or young people themselves. Facilitators will receive a maximum fee of 200 EUR.

Requirements:

  • Duration of max. 90 minutes
  • Working language of English or Slovene
  • All workshops should be participatory and offer those who take part the chance to learn through playing or working with music.
  • No previous musical experience should be required to take part

Workshop facilitators are warmly invited to attend everything on the event program (other workshops, brainstorming, concerts, meals) – we hope you will join us for as long as you can.

A preliminary schedule for the event is available to view here and you can see videos from our last event on our youtube channel.

If you have any questions, please contact Robbie on robbie[at]drustvolojtra.si

SLO:

Prijava: https://bit.ly/tune_in_ws

TUNE IN je zadnji dogodek našega projekta Tune Green – zadnjih 8 mesecev smo delali na krepitvi vezi med glasbo in mladinskim delom, zdaj pa je prišel čas, da delimo to, kar smo ustvarili.

Na TUNE IN bomo:

– Predstavili našo spletno platformo, ki povezuje glasbenike in njihove delavnice z mladinskimi delavci in drugimi izobraževalci

– Predstavili delavnice na spletni platformi in dali izobraževalcem in udeležencem možnost, da jih izkusijo iz prve roke

– Facilitirali mreženje med glasbeniki in izobraževalci, z namenom postavitve temeljev za prihodnje sodelovanje

– Predstavili naše prihodnje načrte v zvezi z nadgradnjo projekta Tune Green

– Ustvarili prostor za praznovanje in uživanje v glasbi ter za inovativnost glasbenih metod v izobraževanju.

TUNE IN bo potekal od 14. do 16. aprila 2023 v Ponovičah v Litiji. Program bo vključeval kombinacijo glasbenih delavnic, koncertov in skupinskih razmislekov ter izmenjav. To bo prostor za učenje, za soustvarjanje, izmenjavo znanja in idej, za sprostitev, prehranjevanje, igro in uživanje. Vsi dogodki bodo odprti za javnost ob predhodni prijavi. Lepo vabljeni 💚

———-

POZIV ZA IZVEDBO GLASBENIH DELAVNIC

Stare in nove sodelavce vabimo, da se prijavijo z glasbeno delavnico na TUNE IN – želimo deliti nekaj priljubljenih delavnic iz kick-off dogodka in najti nekaj novih. Delavnice, ki bodo potekale na dogodku, bodo promovirane na spletni platformi Tune Green, izvajalci delavnic pa bodo imeli priložnost pridobiti povratne informacije od izobraževalnih strokovnjakov ter se povezati z mladinskimi delavci in izobraževalci.

Iščemo predvsem delavnice, namenjene mladim, pridejo pa v poštev tudi delavnice za druge starostne skupine. Prednost bodo imele delavnice z okoljsko tematiko, saj je del našega projekta promocija ciljev trajnostnega razvoja ZN. Povratne informacije bodo podali udeleženci delavnic, ki so lahko mladinski delavci, izobraževalci, mladinski terapevti, starši ali mladi sami. Moderatorji prejmejo za izvedbo delavnice 200 EUR.

Zahteve:

– Trajanje max. 90 minut

– Delovni jezik angleščina ali slovenščina

– Vse delavnice morajo biti participativne in udeležencem nuditi možnost učenja skozi igranje ali delo z glasbo.

– Za sodelovanje udeležencev niso potrebne predhodne glasbene izkušnje

Izvajalci delavnic lepo vabljeni, da se udeležite celotnega TUNE IN dogodka (ostale delavnice, viharjenje idej, koncerti, obroki) – upamo, da se nam boste pridružili za dalj časa.

Predhodni razpored dogodka si lahko ogledate tukaj, videoposnetke z našega zadnjega dogodka pa si lahko ogledate na našem youtube kanalu.

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na Robbie: robbie[at]drustvolojtra.si.