Participants

Application:

TUNE IN is the final event for our project Tune Green – over the last 8 months, we have been working on strengthening ties between music and youth work, and now the time has come to share what we’ve created.

At TUNE IN we will:

  • Introduce our web platform, which connects musicians and their workshops with youth workers and other educators
  • Showcase workshops from the web platform, and give educators and participants the chance to experience them firsthand
  • Facilitate networking between musicians and educators, in order to lay the groundwork for future collaboration
  • Present our future plans for the project
  • Create a space for the celebration and enjoyment of music, as well as for the innovation of musical methods in education.

TUNE IN will take place 14-16 April 2023 in Ponoviče, Litija. The program will include a combination of music workshops, concerts and collective brainstorming sessions. There will be spaces and times for learning, for co-creation, sharing knowledge and ideas, for relaxing, eating, playing and enjoying. All events will be open to the public and all are warmly welcome 💚

CALL FOR PARTICIPANTS

We are offering to fully fund workshop participation, concert tickets, accommodation, food and travel for the whole weekend for a select number of people who are interested in helping develop musical methods in non-formal education. Participants will be invited to take part in peer-to-peer learning, by offering their feedback to workshop facilitators and participating in brainstorming sessions.

We are looking primarily for people who work with young people – such as youth workers, teachers or therapists – to join us, to participate in the workshops on offer and to provide constructive feedback for the facilitators. Parents, young people themselves and other interested people are also welcome to apply.

We expect participants to be attentive and genuinely engaged in their participation at the event. Participation for the full weekend is not mandatory – you may come for only one day or two, but please note that, during the selection process, we will give preference to people who will attend the event for its full duration.

We will cover costs related to travel (within Slovenia), food and accommodation. The working language will be mostly English, however some workshops may be in Slovene. A preliminary schedule is available to view here you can see videos from our last event on our youtube channel.

If you have any questions, please contact Robbie on robbie[at]drustvolojtra.si

SLO:

Prijava:

TUNE IN je zadnji dogodek našega projekta Tune Green – zadnjih 8 mesecev smo delali na krepitvi vezi med glasbo in mladinskim delom, zdaj pa je prišel čas, da delimo to, kar smo ustvarili.

Na TUNE IN bomo:

– Predstavili našo spletno platformo, ki povezuje glasbenike in njihove delavnice z mladinskimi delavci in drugimi izobraževalci

– Predstavili delavnice na spletni platformi in dali izobraževalcem in udeležencem možnost, da jih izkusijo iz prve roke

– Facilitirali mreženje med glasbeniki in izobraževalci, z namenom postavitve temeljev za prihodnje sodelovanje

– Predstavili naše prihodnje načrte v zvezi z nadgradnjo projekta Tune Green

– Ustvarili prostor za praznovanje in uživanje v glasbi ter za inovativnost glasbenih metod v izobraževanju.

TUNE IN bo potekal od 14. do 16. aprila 2023 v Ponovičah v Litiji. Program bo vključeval kombinacijo glasbenih delavnic, koncertov in skupinskih razmislekov ter izmenjav. To bo prostor za učenje, za soustvarjanje, izmenjavo znanja in idej, za sprostitev, prehranjevanje, igro in uživanje. Vsi dogodki bodo odprti za javnost ob predhodni prijavi. Lepo vabljeni 💚

POZIV ZA UDELEŽENCE

Ponujamo v celoti financirano udeležbo na delavnicah, vstopnice za koncert, namestitev, prehrano in povrnitev stroškov potovanja –  za celoten TUNE IN vikend dogodek, za omejeno število ljudi, ki bi želeli podpreti razvoj glasbenih metod v neformalnem izobraževanju. Udeleženci bodo povabljeni v proces vzajemnega učenja, tako, da posredujejo svoje povratne informacije izvajalcem glasbenih delavnic in sodelujejo na delavnicah izmenjave idej.

Iščemo predvsem ljudi, ki delajo z mladimi – kot so mladinski delavci, pedagogi ali terapevti – da se nam pridružijo, da sodelujejo na ponujenih delavnicah in dajo konstruktivne povratne informacije izvajalcem delavnic. Vabljeni tudi starši, mladi in drugi zainteresirani.

Od udeležencev pričakujemo, da bodo pozorni in resnično angažirani pri sodelovanju na dogodku. Udeležba za cel vikend ni obvezna – lahko pridete le za dan ali dva, vendar upoštevajte, da bomo med selekcijskim postopkom dali prednost tistim, ki se bodo dogodka udeležili v celoti.

Pokrijemo stroške potovanja (znotraj Slovenije), prehrane in nastanitve. Delovni jezik bo večinoma angleščina, nekatere delavnice pa bodo morda potekale v slovenščini. Predhodni urnik si lahko ogledate tukaj, videoposnetke z našega zadnjega dogodka pa si lahko ogledate na našem kanalu youtube.

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na Robbie:  robbie[at]drustvolojtra.si.