Program aktivnega nagovarjanja potreb mladih

V Društvu Lojtra verjamemo, da mladi potrebujejo raznolike izkušnje preko katerih pridobivajo kompetence, se razvijajo kot osebe, gradijo svojo socialno mrežo in posledično živijo bolj zadovoljno življenje, so aktivni člani skupnosti in prispevajo k njenemu razvoju. V tem prispevku predstavljamo projekt MLADI PROJEKTNI MANAGERJI, financiran s strani programa Evropska solidarnostna enota, ki ga v Sloveniji koordinira nacionalna agencija MOVIT.

V šolskem letu 2018/19 smo pričeli sodelovanje z Osnovno Šolo Gradec v Litiji, kjer smo skupaj z učitelji oblikovali obšolski program, namenjen učencem 8. in 9. razredov. Menimo, da učinkovito nagovarja potrebe tako vključenih mladih, kot lokalnega okolja. Vsebinsko program obravnava: delo v timu, komunikacijo, projektni management in medkulturno učenje. Področja obravnavamo izkustveno, kar pomeni, da so mladi udeleženci vključeni v serijo učnih izkušenj preko katerih pridobivajo kompetence iz omenjenih področij.  V sklopu programa smo izvajali redna tedenska srečanja, prijavili mednarodno mladinsko izmenjavo v program Erasmus+, bili uspešni in 11 mladih brezplačno peljali na tedensko učno izkušnjo v Romunijo. Po prihodu v Slovenijo smo program ovrednotili. Mladi so izrazili, da želijo nadaljevati z druženji, narediti kaj koristnega in se udeležiti še kakšnega mednarodnega projekta. Stopili smo v kontakt s Klubom litijskih in šmarskih študentov in se dogovorili, da mladi lahko koristijo njihove prostore na tedenski ravni. Ker gre relativno mlade udeležence smo s Klubom študentov ustanovili skupino starejših mladih ki delujejo kot mentorji mlajšim. Tako jih spremljajo na vsakem srečanju in nudijo podporo, ki jo potrebujejo. V sodelovanju s stičiščem za razvoj nevladnih organizacij smo izvedli izobraževanje za mentorje. Vzpostavili smo reden sistem komunikacije, ki zagotavlja, da je vsaj eden izmed mentorjev tedensko prisoten pri druženju skupine mladih. V šolskem letu 2019/20 pričenjamo delo z novo skupino učencev na OŠ Gradec. Poleg tega pa s skupino iz lanskega leta že  izvajamo manjše projekte v lokalnem okolju in snujemo skupne aktivnosti za prihodnost.

Pri tem se pojavlja vprašanje zakaj so takšni programi potrebni? Argumentacija je pogojena s tem od kje takšen program opazujemo. Izpostaviti želimo nekaj vidikov:

Vidik ključnih deležnikov v programu:

 1. Izvajalci smo bili podobnih izkušenj deležni v mladosti in so odločilno vplivale na to kdo smo danes in kaj v življenju počnemo (tako poklicno kot prostočasno). Ker zaznavamo vrednost preteklih izkušenj, želimo to omogočiti čim večjemu številu mladih.
 2. Osnovna šola Gradec želi mladim ponuditi kvalitetne učne izkušnje in kar največ prispevati k njihovem učenju.
 3. Klub litijskih in šmarskih študentov je prostor kjer študenti ustvarjajo različne priložnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih v lokalnem okolju. Ker je za vsako delovanje v Klubu potreben status študenta, prihaja do velike fluktuacije ljudi, ki so aktivno vpleteni v delo Kluba. Z namenom zmanjšanja nihanja kvalitete dela med menjavo generacij pri vodenju Kluba, le ta v svoje delo vključuje že dijake. V opisanem programu vidi odlično priložnost za vključevanje že oblikovane skupine mladih, ki bo čez nekaj let dobro pripravljena na prevzem vodenja študentskega Kluba.

Vidik potreb mladih:

 1. Mladi imajo danes na voljo ogromno priložnosti za razvoj različnih kompetenc, preživljanje prostega časa… To je resnično super! Kar naš program tem priložnostim večkrat dodaja je to, da so mladi aktivni soustvarjalci vsebine programa. Program torej ni določen vnaprej, vendar ga prilagajmo potrebam mladih. To počnemo na dva načina:
 • Mlade vprašamo česa si želijo oz. kaj potrebujejo in to poskušamo umestiti v program.
 • Mlade opazujemo in se o opaženem pogovarjamo ter na podlagi ugotovitev prilagajmo program.

To dela program za mlade zanimiv, relevanten, hkrati pa vzbuja tudi občutek soodgovornosti za aktivno sodelovanje v programu.

 1. Različne raziskave se ukvarjajo z značilnostmi mladih. Ena takih je raziskava Slovenska mladina 2018/2019. Raziskava ugotavlja: »Slovenska mladina izraža vse višje ravni stresa in je v primerjavi z vrstniki iz JV Evrope bistveno manj zadovoljna s svojim videzom in svojim življenjem v celoti. To lahko razumemo v luči visoke stopnje individualizacije in s tem povezanega zmanjšanja občutka (pripadnosti) skupnosti kakor tudi skozi relativno odsotnost optimizma glede prihodnosti družbe, v kateri mladi živijo«. (Vir: https://mlad.si/uploads/objave/NOVICE%20UREDNISTVO/Slovenska%20mladina%202018-2019.pdf.pdf stran 25). Naš program načrtno gradi pripadnost skupini, ki deluje podporno, predvsem zaradi stopnje zaupanja, ki se ustvari zaradi različnih izkušenj katere so mladi skupaj doživeli in preživeli. Pa tudi zaradi jasnih in skupaj ustvarjenih dogovorov, ki upoštevajo odgovornost, spoštovanje, medsebojno podporo. In stalno refleksijo doživetih izkušenj skozi prizmo sprejetih dogovorov. Ustvarjamo varen prostor, kjer mladi dobijo potrditev da so OK, da so VREDU a so hkrati še vedno polno odgovorni za svoja dejanja. Takšno potrditev in zaupanje po naših opažanjih potrebujejo vse bolj in bolj.
 2. Mladi v dobi odraščanja razvijajo avtonomijo in odgovornost. V programu mlade jemljemo kot enakovredne deležnike in jim posledično predajamo vedno več odgovornosti. Konkretno mladi upravljajo z denarjem, organizirajo dogodke, si urejajo zavarovanje za tujino… To seveda počnemo postopno od malih odgovornosti do večjih. Hkrati pa smo jim ves čas ob strani. O dogajanju se ves čas tudi pogovarjamo in ga ozaveščamo. Tako mladi razvijajo občutek, da so sposobni prevzeti in se spopasti z različnimi nalogami. Mladi tako postajajo bolj avtonomni in bolj odgovorni.

Vidik potreb družbe:

 1. Družba v kateri živimo je multikulturna. To je danes dejstvo. Program omogoča mladim spoznavanje druge kulture skozi oči vrstnikov, ki tam živijo. Tako si lahko ustvarijo lastno mnenje o tem kaj jim je všeč in kaj ne. Pri tem nujno pride tako do razgradnje kot potrditve stereotipov, kar pozitivno vpliva na sposobnost kritičnega razmišljanja o drugih kulturah s katerimi se mladi srečujejo. Pri tem pa na lastni koži ozaveščajo še uporabno vrednost angleškega jezika.
 2. Svetovni ekonomski forum navaja najbolj zaželene veščine, ki jih bodo delodajalci pričakovali v prihodnosti. Z veseljem ugotavljamo, da v našem programu nagovarjamo tako zmožnost reševanja problemov kot kritično razmišljanje in sodelovanje z drugimi, kar so tri od petih najbolj zaželenih veščin delodajalcev po letu 2020. (Vir: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/)
 3. V Društvu Lojtra smo prepričani da je participacija mladih pri soustvarjanju lokalne mladinske scene nujna! Na ta način mladi soustvarjajo lasten življenjski prostor in do njega razvijajo določeno pripadnost. S tem, ko mladi nekaj naredijo se zavedo, da je to sploh možno. Hkrati pričnejo na izkustveni ravni razumeti možnost vpliva na dogajanje v skupnosti v kateri živijo. To se večkrat izkaže kot motivacijski faktor za nadaljnje aktivnosti preko katerih mladi prispevajo k razvoju lastnih kompetenc in hkrati razvijajo lokalno skupnost. To je tudi temelj za politično participacijo, ki je temelj demokracije. Ko mladi v politični participaciji (torej v udeležbi na volitvah) vidijo smisel, takrat bodo tudi volili. Smisel pa vidijo ko se zavedo, da so spremembe možne, da majo dejansko možnost vplivati na to kaj se bo v njihovem mestu ali državi dogajalo in razumejo kako bo to vplivalo na njihovo življenje. In kako bodo verjeli, da so spremembe možne, če tega niso nikoli izkusili? Za raziskovanje pomembnosti participacije mladih priporočamo branje 38.številke revije Mladje, ki jo izdaja zavod MOVIT, dosegljiva je tukaj: http://www.movit.si/fileadmin/movit/pdf/Mladje_38_web.pdf

Vidikov zaradi katerih menimo, da so naši programi pomembni je še več. Tu smo na kratko izpostavili le za nas najpomembnejše. Za konec želimo izpostaviti še, da je eden glavnih razlogov zakaj delamo takšne programe to, da se pri našem delu zabavamo! Kljub temu, da ga jemljemo smrtno resno je način na katerega delamo sproščen, zabaven, vesel!

Vse, ki vas zanima sodelovanje v naših aktivnostih vabimo, da nam pišete in v kolikor začutite potrebo, vabljeni, da se nam pridružite. ?

 

Aljaž Zupan