ki bo potekal 3.3.2022 ob 17.00 na naslovu Valvazorjev trg 19, 1270 Litija.

Dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, verifikacijske komisije in volilne komisije.
  3. Sprejem vsebinskega poročila za leto 2021.
  4. Sprejem finančnega poročila za leto 2021.
  5. Spremembe statuta.
  6. Volitve predsednika in UO društva.
  7. Volitve nadzornika društva.
  8. Sprejem vsebinskega in finančnega načrta za leto 2022.
  9. Razno.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če  Zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Zbor članov sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj 5 članov.

Lep pozdrav,                                                                                                Litija, 15.2.2022

Aljaž Zupan l.r.